ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR UYGULAMA

  • Ümit NALDÖKEN
  • Gönül LİMONCU
Keywords: Örgütsel Demokrasi, Örgütsel Bağlılık, Hastane Çalışanları

Abstract

Değişimin hızla yaşandığı günümüzde örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve rekabet edebilmeleri
için her şeyden önce kendilerine bağlı bireylere ihtiyaçları vardır. Bu nedenle yöneticiler çalışanlarının örgütsel
bağlılıklarını artıracak yeni düzenlemeler geliştirmektedir. Yapılan bu düzenlemelerde demokrasi kavramı eğer
örgüt düzeyinde hayata geçirilirse çalışanların bağlılığının artacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Sivas
Numune Hastanesi çalışanlarının örgütsel demokrasi algılarının örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde anlamlı bir
etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini Sivas Numune
Hastanesi çalışanları (N=2719) oluşturmaktadır. Örneklem, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden tabakalı
örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir (n=326). Veriler, Örgütsel Demokrasi Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği
ve demografik bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda çalışanların örgütsel demokrasi algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif
yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=,427, P<0.01). Ayrıca örgütsel demokrasi algılarının
örgütsel bağlılık düzeylerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Sonuç olarak çalışanların örgütsel demokrasi
algıları arttıkça örgütsel bağlılık düzeyleri de artmaktadır.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-11-10
Section
Articles