Kişilik Özellikleri, Duygusal Zekâ, Kariyer Uyum Yeteneği Ve Turizmde Kariyer Yapma İsteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: İstanbul Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

  • Haluk Tanrıverdi
  • Arif Yılmaz
  • Berna Pala
  • Fadile Zeynep Ercan
Keywords: Turizm, Kişilik Özellikleri, Duygusal Zekâ, Kariyer Uyum Yeteneği, Kariyer Yapma İsteği

Abstract

Kişilik özellikleri ve duygusal zekâ öğrencilerin kariyer uyum yeteneklerinde ve okudukları
bölümde kariyer yapma istekleri üzerinde etkili olan özelliklerdir. Bu araştırmanın amacı kişilik
özellikleri, duygusal zekâ ve kariyer uyum yeteneklerinin turizm eğitimi alan öğrencilerin turizmde
kariyer yapma isteklerinde ne kadar etkili olduğunun araştırılmasıdır. Araştırmaya İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesinin Turizm İşletmeciliği bölümünün lisans eğitimi alan öğrencileri (doksan yedi kadın,
yüz üç erkek; elli beş birinci sınıf, otuz dokuz ikinci sınıf, otuz sekiz üçüncü sınıf, altmış yedi dördüncü
sınıf) dahil edilmiştir. Araştırmada on bir maddeli Demografik Değişkenler ölçeği, beş faktörlü on
maddeli Kişilik Özellikleri ölçeği, üç faktörlü on iki maddeli Duygusal Zekâ ölçeği, dört faktörlü yirmi
dört maddeli Kariyer Uyum Yeteneği ölçeği ve beş maddeli Turizmde Kariyer Yapma İsteği ölçeği
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistiki bilgiler, frekans sıklık tablolarıyla,
değişken ortalamalar, korelasyon katsayısı ve regresyon analizi ile veriler analiz edilmiştir. Araştırmada
turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerde kişilik özellikleri, duygusal zekâ ve kariyer uyum
yetenekleri ile turizmde kariyer yapma istekleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-11-10
Section
Articles