KAMU ÇALIŞANLARINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK: TUNCELİ İLİ ÖRNEĞİ

Abstract views: 127 / PDF downloads: 118

Authors

  • Hasret ŞAROĞLU
  • Özcan DEMİR

Abstract

Özet

Finansal okuryazarlık bireylerin finansal ürünler ve uygulamalar hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları aynı zamanda elde ettikleri gelir ve bütçelerini doğru yönetebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Toplumun önemli kesimini ilgilendiren finansal okuryazarlık, toplum içerisinde önemli bir yere sahip olan kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiren bir konudur. Çalışmamızda Tunceli ili merkezinde bulunan kamu çalışanlarına uygulanan anket sonucunda çalışanların finansal okuryazarlık hakkındaki görüşleri ve finansal okuryazarlık bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Tunceli’de kamu kurumlarında görev yapan 959 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evreni temsilen tesadüfi seçilen 369 çalışan oluşturmuştur. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler SPSS-20.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada verilerin analizi amacıyla, betimleyici istatistikler, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, t testi, tek yönlü varyans (Anova) analizi ve Pearson Korelasyon analizi yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim, Kamu Çalışanlarda Finansal Okuryazarlık

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-10-30

How to Cite

ŞAROĞLU, H., & DEMİR, Özcan. (2020). KAMU ÇALIŞANLARINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK: TUNCELİ İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Turizm, Ekonomi Ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 4(1), 67–85. Retrieved from https://ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/481