Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazıların biçimsel özellikleri: 

 • Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır.
 • Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (sunulmuş ise Editöre bilgi verilmelidir) 
 • Makalenin başlığı, içeriğe uygun ve anlaşılır olmalıdır. Başlık en fazla 15 kelimeden oluşmalı ve kalın yazı tipinde yazılmalıdır.
 • Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.
 • Kenar boşlukları, üst 2,5 cm, alt 2.5 cm, sol 2.5 cm, sağ 2.5 cm olmalıdır.
 • Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmelidir.
 • Metin; satır aralığı tek, 11 punto ile yazılarak, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar 10 punto olmalı, metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmelidir.
 • Tek satır aralığı ve önce ve sonrasında 0 nk aralık olacak…
 • Özet, teşekkür ve referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile ÖzetMakaleAna MetinTeşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.
 • Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.
 • Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür vb yazılar makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.
 • Daha önce bildiri olarak sunulmuşsa bunun sayfa altında dipnot olarak belirtilmesi gerekir…
 • Paragraflara bir tab 1,25cm içeriden başlanmalıdır..

 Makale şu şekilde düzenlenmelidir: 

a.) Özet: Özet’in uzunluğu en az 200, en fazla 250 kelime olmalıdır. En az üç kelimeden oluşacak anahtar kelimeler ile özet arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler özete dâhil edilmemelidir.

b.) Ana Metin: Makale, bilimsel bir dille yazılmalıdır. Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır. Temel amaç ve yaklaşımları içeren giriş bölümü, farklı disiplinlerdeki kanıta dayalı bilgiler ve mantıksal tartışmaların birleştirilmesi ile oluşan fikirleri içermelidir. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır.

Tüm bölümler numaralandırılmalıdır: 
1. Giriş,
2. Kavramsal kısım/Literatür incelemesi
3. Araştırma (Yöntem, Analiz, Bulgular)                
4. Tartışma ve Sonuç
Ana metin alt başlıklara sahip olabilir. ( 2.1, 2.1, ..etc.)

 

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

 Metin içi göndermeler

Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

İnanç bir olgu olarak birçok sosyal ve beşeri bilimin inceleme konusu içerisindedir (Eren, 2013: 858).

veya

İki ayrı kavram olarak karşımıza çıkan halk inançları ve halk dini her ne kadar aynı zeminden yükseliyor gibi görünse de Özkul Çobanoğlu (2003: 11) halk inançlarının, neredeyse ele alınan bir halk kültürünün kadrosunda yer alan bütün unsurlarla da bir yönüyle irtibatlı bulunuşu nedeniyle diğer alanlara nazaran mevcut malzemesinin bir envanterinin çıkarılıp bütüne yönelik hükümlerin verilebilmesinin güç olduğunu belirtir.

Atıf yapılırken:

(Soyad, tarih: sayfa)

Örnek: (Eren, 2013: 858)

(Soyad ve Soyad, tarih: sayfa)

Örnek: (Scognamillo ve Arslan, 2000:  21)

Örnek: (Altınay vd, 2011: 491)

İngilizce Makale için

(Altınay et al. 2011: 491)

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yapılırken:

Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

(TÜBİTAK, 2013)

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Tek yazarlı kitap:                

Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik).Şehir: Yayınevi.

Örnek: Schimmel, A. (1999),  Dinler Tarihine Giriş. İstanbul: Kırkambar Yayınları

Birden çok yazarlı kitap:    

Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek: Ranzijn, R., McConnochie, K. ve Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.

Kitap bölümü:                     

Soyadı, A. (Yıl), Bölümün başlığı. Editörün A. Soyadı içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

Örnek:  Wouters, P. (2014). The citation: From culture to infrastructure. B. Cronin ve C.R. Sugimoto (Ed.), Beyond bibliometrics: Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact (s. 47-66) Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Dergi makalesi:                    

Soyadı, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

Örnek:   Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56(1), 84-94.                    

İnternet Alıntısı:                  

Soyadı, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

Örnek:      

Narangoa, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.

Daha detaylı atıf bilgisi için http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf