ALGILANAN ÖĞRETİM KALİTESİ VE ÖĞRENCİ TATMİNİNİN ÖĞRENCİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Abstract views: 175 / PDF downloads: 140

Authors

  • Elif ÖZTÜRK
  • Emel FAİZ

Abstract

Özet

Yükseköğretim kurumlarının ülkemizde giderek yaygınlaşması sonucunda hem kurum sayısı hem de öğrenci sayılarında artış yaşanmaktadır. Yaşanan artışlar neticesinde yükseköğretim kurumları arasındaki rekabet önem kazanmaktadır. Rekabet üstünlüğünde ise, öne çıkan faktörler öğrenci tatmini ve öğrencinin kuruma gösterdiği sadakat olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, algılanan öğretim kalitesi ve öğrenci tatmininin öğrenci sadakati üzerindeki etkisini tespit etmek ve algılanan öğretim kalitesinin öğrenci sadakati üzerindeki etkisinde öğrenci tatmininin aracılık rolü olup olmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada tabakalı örnekleme tekniği kullanılarak, Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören toplam 567 ön lisans ve lisans öğrencisinden veri toplanmıştır. Araştırmada, ölçeklerin veri seti ile doğrulanması amacı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek ve hipotezleri test etmek amacıyla korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, algılanan öğretim kalitesi ve öğrenci tatmini, öğrenci sadakati üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahiptir. Öğrenci tatmini, algılanan öğretim kalitesi ile öğrenci sadakati arasındaki ilişkide kısmi bir aracı değişken olarak yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Algılanan Öğretim Kalitesi, Öğrenci Tatmini, Öğrenci Sadakati, Düzce Üniversitesi, Aracı Etki Analizi

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-10-29

How to Cite

ÖZTÜRK, E., & FAİZ, E. (2020). ALGILANAN ÖĞRETİM KALİTESİ VE ÖĞRENCİ TATMİNİNİN ÖĞRENCİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Turizm, Ekonomi Ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 4(1), 01–15. Retrieved from https://ijtebs.org/index.php/ijtebs/article/view/476